fbpx
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Studio Take Care

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. Studio Take Care: gevestigd te Den Hoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 27350677 handelend onder de naam Studio Take Care.
1.2. Website: de website van Studio Take Care, te raadplegen via www.studiotakecare.nl en alle bijbehorende subdomeinen en de online academy, www.opgroeiacademy.nl
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Studio Take Care en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Studio Take Care en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Studio Take Care zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Studio Take Care slechts bindend, indien en voor zover deze door Studio Take Care uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van Studio Take Care afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Studio Take Care kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Studio Take Care afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. Studio Take Care kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Studio Take Care en het voldoen aan de daarbij door Studio Take Care gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Studio Take Care onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Studio Take Care het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. Studio Take Care kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Studio Take Care op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
Artikel 5. Registratie
5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Studio Take Care is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
5.4. De aangekochte online cursus is strikt persoonlijk en de toegangslink mag niet met anderen worden gedeeld.
5.5. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Studio Take Care daarvan in kennis te stellen, zodat Studio Take Care gepaste maatregelen kan nemen.
5.6. De aangekochte cursus is na aanschaf 12 maanden toegankelijk voor de gebruiker.
 
Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.1. Zodra de bestelling door Studio Take Care is ontvangen, stuurt Studio Take Care de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2. Studio Take Care is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten online beschikbaar zullen zijn.
 
Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Studio Take Care binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
 7.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. 7.4. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 
Artikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan Studio Take Care volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Studio Take Care is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
8.2. Studio Take Care zal in het bestelproces vragen om een vooruitbetaling. Op het moment dat de betaling in goede orde is ontvangen zal Studio Take Care toegang verlenen tot de online academy en de aangekochte cursus.
8.3. Indien is overgegaan tot aankoop van een programma óf hiervoor akkoord is gegeven, is er geen mogelijkheid tot restitutie van het aankoopbedrag.
 
Artikel 9. Intellectueel eigendom
 9.1. Alle content behorende bij de online programma’s, ontwikkeld door Studio Take Care zijn intellectueel eigendomsrechten van J.W. Kleijweg. Het is niet toegestaan om opgedane kennis (commercieel) te verkopen, te verspreiden aan derden of op te nemen in een eigen programma. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is ten strikte verboden.
 9.2. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle teksten en materialen bij J.W. Kleijweg.
9.3. Bij overtreding van dit artikel ben je Studio Take Care een direct opeisbare boete van vijfduizend euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede duizend euro voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd Studio Take Care’s recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd als Studio Take Care’s overige rechten.
 
Artikel 10. Garantie en conformiteit
10.1. Studio Take Care verplicht zich het aanbod naar het beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien deze namens Studio Take Care of door derden wordt verzorgd, aanvaardt Studio Take Care geen aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van die derde partij.
10.2. Studio Take Care kan geen resultaten garanderen na het volgen van de online cursus. Het succes van de cursus zal afhangen van de betrokkenheid van de deelnemers, het uitvoeren van de opdrachten en het consequent volhouden van het nieuw aangeleerde gedrag.
 
 
Artikel 11. Klachtenprocedure
11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Studio Take Care, dan kan hij bij Studio Take Care per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
11.2. Studio Take Care geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Studio Take Care binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
 
Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1. Studio Take Care verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://opgroeiacademy.nl/privacybeleid
 
Artikel 13. Slotbepalingen
13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studio Take Care gevestigd is.
13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
13.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Studio Take Care
Hoornsekade 8
2635HA, Den Hoorn

E-mail: info@studiotakecare.nl

KvK-nummer: 27350677

Pagina 7 van 7